ВОСПИТНО-НАСТАВЕН КАДАР
ДИРЕКТОР
М-р. Мирјана Петрушевска

Е-mail: petrushevska.m.ovcarova@gmail.com
Телефон за контакт:
076/403-503
Паулина Манаскова Психолог, Специјален едукатор и рехабилитатор
Работна позиција: Воспитувач
Телефон: 043/231-987
Е-mail:
Марија Давчевска Специјален едукатор и рехабилитатор
Работна позиција: Одделенски наставник
Е-mail: davcevska.m.ovcarova@gmail.com
Телефон: 043/231-987
Елена Трајановиќ Специјален едукатор и рехабилитатор
Работна позиција: 
Одделенски наставник

Е-mail:
Телефон: 043/231-987
Кристина Јанковски Специјален едукатор и рехабилитатор
Работна позиција:
Предметен наставник
Е-mail: jankovski.m.ovcarova@gmail.com
Телефон: 043/231-897
Живка Панова Саздова Специјален едукатор и рехабилитатор
Работна позиција:
Предметен наставник
Е-mail:  
Телефон: 043/231-897
Снежа Стојановска Специјален едукатор и рехабилитатор
Работна позиција:
Предметен наставник
Е-mail: 
Телефон: 043/231-897
Добрила Ефтовска Специјален едукатор и рехабилитатор
Работна позиција:
Предметен наставник
Е-mail: eftovska.m.ovcarova@gmail.com
Телефон: 043/231-897
Маја Туфекчиев Специјален едукатор и рехабилитатор
Работна позиција:
Воспитувач
Е-mail: 
Телефон: 043/231-897
Благој Нацков Професор по Физичко и здравствено воспитание
Работна позиција:
Професор по физичко и здравствено образование
Е-mail: 
Телефон: 043/231-897
Билјана Бојаџиева Специјален едукатор и рехабилитатор
Работна позиција:
Предметен наставник
Е-mail: bojadjieva.m.ovcarova@gmail.com
Телефон: 043/231-897
Дијана ПопановСпецијален едукатор и рехабилитатор
Работна позиција:
Предметен наставник
Е-mail: popanov.m.ovcarova@gmail.com
Телефон: 043/231-897
Жана ЃоргиеваСпецијален едукатор и рехабилитатор
Работна позиција:
Одделенски наставник
Е-mail: gjorgieva.m.ovcarova@gmail.com
Телефон: 043/231-897
Весна БасаровСпецијален едукатор и рехабилитатор
Работна позиција:
Одделенски наставник
Е-mail:
basarov.m.ovcarova@gmail.com

Телефон: 043/231-897
Дејан ФилиповскиСпецијален едукатор и рехабилитатор
Работна позиција:
Воспитувач
Е-mail: 
Телефон: 043/231-897
Соња ДимоваСпецијален едукатор и рехабилитатор
Работна позиција:
Предметен наставник
Е-mail:
dimova.m.ovcarova@gmail.com

Телефон: 043/231-897
Зага КолодезниСпецијален едукатор и рехабилитатор
Работна позиција:
Oделенски наставник
Е-mail: kolodezni.m.ovcarova@gmail.com
Телефон: 043/231-897