ОРГАНИ И ТЕЛА
Училиштен одбор е орган кој е одговорен за управување со училиштето.

Неговата улога и состав се дефинитани со закон. Членови на училишниот одбор се од редот на наставници – специјални едукатори и рехабилитатори, стручни соработници на училиштето како и претставници од родителите и од основачот.

Претставници на Училишен одбор во Посебното училиште со ресурсен центар „Маца Ѓ. Овчарова“:

 
  • Мариан Николов – родител (претседател)
  • Елизабета Димитриевска – дефектолог логопед (член)
  • Дијана Попанов – дефектолог (член)
  • Елена Трајановиќ – дефектолог (член)
  • Јован Јовановски – надворешен член – претставник од основач
  • Марјана Стојановска – родител
  • Сеад Кицара – родител
Наставнички совет го сочинуваат одделенските и предметни наставници и стручните соработници на училиштето.

Наставничкиот совет на Посебното училиште со ресурсен центар „Маца Ѓ. Овчарова“ води грижа за целокупната воспитно – образовна работа во училиштето. Со него раководи директорот на училиштето кој се залага за примена на иновациите во наставата, примена на активни методи, форми и средства кои го подобруваат квалитетот на наставата, како и зајакнување на можностите и способностите за образование според способностите на учениците.
Советот на родители го сочинуваат родители на ученици од секоја паралелка.

Родителите се еден интегрален дел на училиштето кои помагаат во неговата целокупна работа како и во реализација на годишната програма.

Надлежностите на советот на родители на училиштето се утврдени со Закон за основно образование. Главна цел на работата на советот на родители, заедно со наставниците и вработените во училиштето е на нашите ученици да им создадеме непречени услови за нивно безгрижно и успешно школување во нашето училиште.
Стручниот актив – го сочинуваат наставници – специјални едукатори и рехабилитатори кои предаваат ист предмет или подрачје.
 
  • Стручен актив на одделенски наставници – носител Вера Коцева
  • Стручен актив на предметни наставници – носител Живка П. Саздова