ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на образовни асистенти за ученици со попречености во основното образование

Врз основа на членовите 22 и 23 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ, бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), член 19 став (7) и член 88 од Закон за основното образование („Службен весник  на Република Северна Македонија“, бр.161/19 и 229/20) и од Правилникот за начинот на побарување на образовен/личен асистент и начинот на селекција и избор на образовен/личен асистент, одобрените согласности за вработување на определено работно време од Министерството за образование и наука 12-9818/3  од 21.07.2021 година Основното училиште со ресурсен центар „Маца Ѓоргиева Овчарова“, Велес објавува
 
ЈАВЕН ОГЛАС
за вработување на определено работно време на 80 стручни соработници – приправници - образовни асиастенти за ученици со попречености во основното образование
 
Се објавува јавен повик за вработување на 80 стручни соработници – приправници - образовни асистенти кои ќе бидат вработени на определено работно време во учебната 2021/2022 година, за работа со ученици со попречености во основните училишта во следните општини: Чашка, Кавадарци, Росоман, Демир Капија, Неготино, Градско, Велес, Лозово, Свети Николе, Карбинци, Штип и Пробиштип на следните работни места:
Стручен соработник – приправник во основно образовани:
1.         Образовен асистент во одделенска настава – 40 (четириесет) извршители
2.         Образовен асистент во предметна настава – 40 (четириесет) извршители
Кандидатот треба да ги исполнува следните:
Општи услови
-           да е државјанин на Република Северна Македонија,
-           активно да го користи македонскиот јазик,
-           да е полнолетен,
-           да има општа здравствена состојба за работното место,
-           со правосилна пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност,
-           да не му е изречена привремена мерка за заштита или не му е одземено вршењето на родителско право и
-           со правосилна пресуда да не е осуден за кривично дело со казна затвор над шест месеци,
-           да не е член на потесното семејство на лицето на кое би му пружало образовна асистенција.

Посебни услови:
Завршено образование за:
Специјален едукатор и рехабилитатор, педагог, психолог, социјален работник, социјален и рехабилитациски педагог, со завршено образование VII/1 степен, т.е VI A според македонската рамка на квалификации  МРК или 240 ЕКТС, како и лице што ги исполнува условите за наставник во одделенска настава (VII/1 степен т.е. VI А според македонската рамка на квалификации МРК или 240 ЕКТС, како и лице наставник во предметна настава (VII/1 степен т.е. VI А според МРК или 240 ЕКТС).
 
Општи работни компетенции на образовните асистенти:
-           поддршка на учениците со попреченост,
-           соработка со наставниците,
-           соработка со родителите/старателите
-           соработка со стручните работници и инклузивниот тим на ученикот
-           соработка со зедницата
-           комуникација и
-           остварување на резултати.
 
Распоред на работно време:
-           Работни денови понеделник-петок
-           Работно време 8 часови дневно
-           Работни часови неделно 40, од кои 20  до 30 часа во директна поддршка на ученикот и наставникот и 10 до 15 часа за подготовка и организација на сопствената работа
-           Основен надоместок на образовниот асистент: 24 208 денари
-           Времетраењето на работниот однос за кој се ангажира образовниот асистент е за учебната 2021/2022 година.
Потребни документи за пријавување:
-           Барање/Молба
-           CV/Кратка биографија
-           Мотивационо писмо за интересот за работното место образовен асистент,
-           Диплома за завршено соодветно образование,                                         
-           Уверение за државјанство,
-           Извод од матична книга на родени,
-           Потврда од суд за неосудуваност,
-           Потврда од суд дека не му е одземено родителско право,
-           доколку Доколку има претходно искуство со образовна асистенција на ученик во основото образование се наведува името и презимето на ученикот и училиштето каде учи ученикот
 
Документите се доставуваат во рок од 3 (три) работни дена од денот на објавувањето на повикот во затворен плик, во архиватана на основното училиште со ресурсен центар „Маца Овчарова“ Велес по препорачана пошта на адреса: „Кресненско востание“ број 4, 1400 Велес со назнака „Јавен повик за образовен асистент“
Документите се доставуваат во оригинал или копии заверени на нотар.
Изборот на кандидатите го врши Комисија формирана од директорот на основното училиште со ресурсен центар.
Во селекцијата за избор, по заврешената административна проверка се врши интервју со Комисијата.
Избраните кандидати ќе добијаат соодветна обука пред почетокот на учебната година, од соодветни обучени тренери.
НАПОМЕНА: работодавачот го задржува правото на промена на бројот на извршители на работните места во зависност од потребите.
 
 
Основно училиште со ресурсен центар
„Маца Ѓоргиева Овчарова“ Велес

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 dhe 120/18), neni 19 paragrafi (7) dhe neni 88 i Ligjit për arsimin fillor ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 161/19 dhe 229/20) dhe Rregullores për mënyrën e kërkimit të asistentit arsimor/personal dhe mënyrës së selektimit dhe përzgjedhjes së asistentit arsimor/personal, pëlqimet e miratuara për punësim në kohë të caktuar pune nga Ministria e arsimit dhe shkencës nr.12-9818/3 nga 21.07.2021 Shkolla fillore me qendër resurse "Maca Ovçarova" Veles publikon
 
                                                                                                                      
 
THIRRJE PUBLIKE
për punësim kohë të caktuar të 80 asistentëve arsimor për nxënës me nevoja të veçanta në arsimin fillor
 
Publikohet shpallje publike për punësimin e 80 asistentëve arsimor të cilët do të punësohen me kohë të caktuar në vitin shkollor 2021/2022, për punë me nxënës me nevoja të veçanta në shkollat ​​fillore në komunat e mëposhtme: Çashkë, Kavadarci, Rosoman, Demir Kapi, Negotinë, Gradsko, Veles, Llozovo, Sveti Nikole, Karbinci, Shtip dhe Probishtip.
 
Kandidati duhet t’i plotësojë këto:
Kushte të përgjithshme:
 • të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 • të përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedone;
 • të jetë i moshës madhore;
 • të ketë gjendje të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës;
 • me aktgjykim të vlefshëm të mos jetë dënuar me ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
 • mos të ketë të shqiptuar masë të përkohshme për mbrojtje ose nuk është privuar nga ushtrimi i të drejtave prindërore
 • me vendim të vlefshëm mos të jetë i dënuar për vepër penale me dënim më shumë se gjashtë muaj burg,
 • të mos jetë anëtar i familjes së ngushtë të personit të cilit do t'i ofrojë asistencë arsimore.
 
Kushte të veçanta:
Arsim të kryer për:
Edukator special dhe rehabilitator, pedagog, psikolog, punëtor social, pedagog social dhe rehabilitues, me arsim të kryer shkalla VII/1, gjegjësisht VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve KMK ose 240 EKTS, si dhe person i cili plotëson kërkesat për mësimdhënës në mësimin klasor (shkalla VII/1, gjegjësisht VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve KMK ose 240 EKTS, si dhe person mësimdhënës në mësimin lëndor (shkalla VII/1, gjegjësisht VI A sipas KMK ose 240 EKTS).
 
Kompetencat e përgjithshme të punës të asistentëve arsimor:
 • mbështetje për nxënësit me nevoja të veçanta,
 • bashkëpunim me mësimdhënësit,
 • bashkëpunim me prindërit/kujdestarët
 • bashkëpunim me punëtorët profesional dhe ekipin inkluziv të nxënësit
 • bashkëpunim me komunitetin
 • komunikim dhe
 • arritje e rezultateve.
 
Orari i punës:
 • Ditët e punës e hënë-e premte
 • Koha e punës 8 orë në ditë
 • Orët e punës në javë 40, nga të cilat 20 deri në 30 orë në mbështetje të drejtpërdrejtë të nxënësit dhe arsimtarit dhe 10 deri në 15 orë për përgatitjen dhe organizimin e punës së vet
 • Kompensimi themelor i asistentit arsimor: 24,208,00 denarë.
 • Kohëzgjatja e marëdhënies së punës për të cilin angazhohet asistenti arsimor është për vitin akademik 2021/2022.
 
Dokumentet e nevojshme për aplikim:
 
 • Kërkesë/Lutje
 • CV/Biografi e shkurtë
 • Letër motivimi për interesin për vendin e punës asistent arsimor,
 • Diplomë për arsimin e duhur të kryer,
 • Çertifikatë e nënshtetësisë,
 • Çertifikatë e lindjes,
 • Vërtetim nga gjykata për mosdënim,
 • Vërtetim nga gjykata se nuk është privuar nga e drejta prindërore,
 • Nëse ka përvojë të mëparshme me asistencë arsimore të nxënësit në arsimin fillor, të shënohet emri dhe mbiemri i nxënësit dhe shkollës ku mëson nxënësi,
 
Dokumentet dorëzohen brenda 3 (tre) ditëve të punës nga dita e botimit të njoftimit në shtypin ditor në një zarf të mbyllur, personalisht, në arkivat e shkollës fillore me qendrën e burimeve "Maca Gjorgieva Ovcharova" Veles me postë të regjistruar, postë në: Kryengritja e Kresnës "nr: 4 Veles, e shënuar" Shpallje publike për ndihmësin e arsimit "Dokumentet dorëzohen në kopje origjinale ose të noterizuara. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet nga një Komision i formuar nga drejtori i shkollës fillore me një qendër burimesh. Në procesin e përzgjedhjes, pas kontrollit administrativ, komisioni zhvillon një intervistë. Kandidatët e përzgjedhur do të marrin trajnimin e duhur para fillimit të vitit shkollor nga trajnerë të trajnuar siç duhet.
 
SHËNIM: punëdhënësi e ruan të drejtën të ndryshojë numrin e ushtruesve të vendeve të punës në varësi të nevojave.
 
 
 
Shkolla fillore me qendër resurse
"Maca Gjorgieva Ovcharova" Veles