Третмани за СЕНЗОРНА ТЕРАПИЈА за учениците од редовните училишта од Велес, кои следат настава по модифицирана програма

        Во просториите на нашето училиште со ресурсен центар, започнува да се изведуваат третмани за СЕНЗОРНА ТЕРАПИЈА за ученици од редовните училишта од Велес, кои според Меѓународното тело за функционална проценка - Скопје, следат настава по модифицирана програма. Терапиите ќе ги спроведуваат стручни лица, специјални едукатори и рехабилитатори, од нашето училиште.
        За подетални информации, повелете во просториите на нашето училиште, секој работен ден од понеделник до петок.