Одбележување на меѓународни денови

Одбележување на денот на ластовиците - 19 март, 21 - март ден на шумите, 21 - март ден на пролетта, преку воннаставни активности на учениците од одделенска настава.

Галерија